नवौँ राष्ट्रिय विज्ञान दिवस २०७८ असोज १ को आदर्श वाक्य (नारा) :-“ विज्ञान तथा प्रविधिको उन्नत विकास : प्रकोप र महामारीबाट सहज निकास"

 नवौँ राष्ट्रिय विज्ञान दिवस २०७८ असोज १ को आदर्श वाक्य (नारा) :-“ विज्ञान तथा प्रविधिको उन्नत विकास : प्रकोप र महामारीबाट सहज निकास"


Post a Comment

0 Comments